Asociaţia "DumitruMărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").
English version


STATUTUL ASOCIAŢIEI     ROMANO-CATOLICILOR


"DUMITRU MĂRTINAŞ"
CAPITOLUL I – DENUMIRE, SCOP, SEDIU, DURATĂ

ART. 1

Se constituie Asociaţia Romano-catolicilor Dumitru Mărtinaş, cu sediul în Bacău, str. Republicii 33D3.
Asociaţia este o organizaţie creştină , cu personalitate juridică, culturală apolitică şi nonguvernamentală , fără scop lucrativ , având ca obiectiv reprezentarea şi apărarea intereselor creştinilor romano-catolici aparţinând diferitelor comunităţi din Moldova precum şi a diasporei (din ţară şi străinătate) a catolicilor moldoveni.

ART. 2

 Asociaţia va putea, cu respectarea prevederilor legale să deschidă filiale în ţară şi străinătate.

ART. 3

Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată.

ART. 4

Asociaţia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu legile ţării , cu normele dreptului canonic şi cu prezentul statut.


CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE   


ART. 5

În vederea realizării scopului propus, Asociaţia romano-catolicilor Dumitru Mărtinaş din Moldova va avea următoarele obiecte de activitate:
Realizarea unor întâlniri , seminarii , conferinţe pentru stimularea solidarităţii creştine ;
Editarea unor buletine informative cuprinzând problemele specifice ale acestei comunităţi ,
Organizarea unor schimburi de experienţă şi colaborare cu alte fundaţii şi asociaţii nonguvernamentale din ţară şi din străinătate.
Mobilizarea creştinilor romano-catolici la procesul de dezvoltare globală a comunităţilor lor ;
Promovarea valorilor umane şi spirituale pozitive ;
Susţinerea unităţii în credinţă între toţi credincioşii comunităţilor catolice de orice limbă şi cultură din Dieceza de Iaşi, precum şi promovarea spiritului ecumenic cu ceilalţi fraţi creştini spre realizarea rugăciunii lui Cristos „ca toţi să fie una”.
Efectuarea de activităţi caritabile în folosul membrilor comunităţii şi al celor aflaţi în dificultate ;
Antrenarea membrilor în acţiuni care au ca scop ridicarea nivelului de cultură civică , învăţarea şi exersarea democraţiei, organizării civile ;
Cultivarea , transmiterea culturii şi a civilizaţiei populare strămoşeşti ;
Cunoaşterea şi apărarea propriei identităţi pornind de la adevărul istoric şi al valorilor specifice, răspunzând astfel pe plan naţional şi, dacă este cazul, internaţional celor ce atribuie peiorativul „ceangău” romano-catolicilor din Moldova precum şi nenumăratelor şi nejustificatelor  provocări interne şi externe;
Deschiderea de centre de formare spirituală şi socio-culturală conforme cu învăţătura Evanghelică;
Organizarea de excursii – călătorii de studii şi cercetare în domeniul culturii şi istoriei poporului român.


CAPITOLUL III – PATRIMONIUL

ART.6

La constituirea Asociaţiei aceasta are un patrimoniu de 20.000.000 lei. Patrimoniul poate fi întregit prin cotizaţii ale membrilor asociaţiei, donaţii, sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.

ART. 7

Fondurile vor fi utilizate numai în scopul realizării obiectivelor propuse.


CAPITOLUL IV – MEMBRII FONDATORI ŞI MEMBRII ASOCIAŢIEI

ART.8

Membrii fondatori sunt persoanele fizice ce au contribuit la crearea acestei asociaţii.

ART.9

Orice persoană fizică ce va dori a se implica în activitatea asociaţiei va putea dobândi la cerere calitatea de membru. Nu vor dobândi această calitate persoanele ce nu respectă morala creştină şi legile ţării sau nu sunt de acord cu principiile prezentului statut.

ART.10

Calitatea de membru se va pierde
- la cerere;
- incapacitate fizică şi psihică;
- prin deces;
- ca urmare a încălcării moralei creştine, a statutului, a legii şi a bunelor moravuri.


CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI


ART. 11

Asociaţia are organe de conducere şi control. Organele de conducere sunt :   Adunarea Generală, Comitetul de coordonare şi Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul

ART. 12

Adunarea Generală este organul suprem de conducere cu caracter deliberativ, compusă din toţi membrii Asociaţiei.

ART.13

Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare . Adunarea Generală are următoarele atribuţii :
fixează prestaţiile şi cotizaţiile la care vor fi supuşi asociaţii ;
fixează formele de convocare a Adunării Generale ;
numeşte membrii organelor de conducere şi control ;
controlează activitatea şi gestiunea organelor de direcţie ,administraţie şi control;
aprobă bilanţul anual şi raportul cenzorului ;
hotărăşte asupra proiectului de venituri şi cheltuieli pe anul următor ;
toate actele care nu sunt atribute organelor de conducere şi control aparţin de drept Adunării generale .

ART. 14

Convocarea Adunării Generale intră în sarcina Comitetului de coordonare care o  poate convoca din proprie iniţiativă la cererea cenzorului sau a 10 % din numărul membrilor asociaţiei.

ART.15

Convocarea va trebui să cuprindă locul, data , precum şi ordinea de zi şi trebuie efectuată cu cel puţin 15 zile libere înainte de data stabilită pentru şedinţă.
Ordinea de zi poate fi completată la cererea oricărui membru al asociaţiei. Propunerea  va fi supusă aprobării Adunării Generale.


ART.16

Adunarea generală are loc cel puţin o dată pe an la încheierea exerciţiului financiar,  ocazie în care în mod obligatoriu se va aproba bilanţul pe anul anterior, raportul organului de conducere şi control şi perspectivele pentru anul următor.

ART.17

Adunarea Generală extraordinară va avea loc ori de câte ori este nevoie.

ART.18

Adunarea Generală este statutară în condiţiile în care sunt prezenţi 2/3 din numărul total al membrilor asociaţiei.

ART.19

Hotărârile sunt statutare în condiţiile în care sunt luate prin votul majorităţii simple din numărul membrilor prezenţi.
Dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului asociaţiei, în limita legii, se aprobă cu votul unei majorităţi de 2/3 din cei prezenţi.

ART.20

Membrii asociaţiei au drept de vot egal şi-şi pot exprima votul direct sau prin mandatar cu mandat special autentic.

ART.21

Comitetul de coordonare este organul colegial de conducere format din 7 membri aleşi de adunarea generală dintre membrii fondatori şi 3 membri supleanţi aleşi de adunarea generală .
Comitetul de coordonare este ales pe o perioadă de 4 ani.
ART 22

Preşedintele şi vicepreşedintele se vor alege pe o perioadă de 4 ani din rândul  comitetului de coordonare, făcând parte din membrii fondatori ai Asociaţiei.

ART.23

Comitetul de coordonare se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui .


ART.24

Comitetul de coordonare hotărăşte :
acceptarea sau neacceptarea donaţiilor, sponsorizărilor şi mecenatelor;
aprobă proiectele pe domenii de activitate ;
decide asupra oricărei probleme urgente privind conservarea patrimoniului asociaţiei.

ART.25

Din rândul membrilor Comitetului de coordonare se va alege un secretar care va avea şi calitatea de casier. Secretarul trebuie să ţină evidenţa tuturor actelor , documentelor şi corespondenţelor .

ART.26

Persoana fizică ce reprezintă asociaţia cu terţii este preşedintele Comitetului de coordonare. Sarcinile preşedintelui vor fi stabilite de Comitetul de coordonare.

ART.27

În situaţia în care preşedintele se va afla în imposibilitatea de a-şi realiza obligaţiile, vicepreşedintele va avea aceleaşi atribuţii.

ART. 28

Cenzorul este organul unipersonal de control ales de Adunarea generală pe o durata de patru ani.

ART. 29

Cenzorul verifică lunar activitatea financiar-contabilă întocmind un raport despre constatările efectuate. În situaţia în care se constată că nu s-au respectat dispoziţiile legale sau statutare , acesta este obligat să informeze de îndată Preşedintele Comitetului de coordonare care la rândul său va convoca comitetul şi va pune în discuţie neregulile constatate.

ART. 30

Asociaţia va fi ajutată de un preot romano-catolic numit de Episcop, având calitatea de asistent spiritual


CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI


ART. 31

Asociaţia îşi va pierde personalitatea juridică din proprie iniţiativă, prin hotărârea Adunării generale


ART. 32

Dizolvarea Asociaţiei are loc de plin drept în următoarele situaţii :
scopul nu mai poate fi realizat ;
numărul membrilor asociaţiei a scăzut sub limita fixată de lege.

ART. 33

Asociaţia se dizolvă când scopul a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice.


CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE


ART. 34

Întreaga activitate a asociaţiei va fi supusă moralei creştine, legilor şi a prezentului statut.

ART. 35

Orice modificare şi completare a prezentului Statut trebuie să fie aprobată numai de Adunarea Generală.

ART. 36

În caz de dizolvare a asociaţiei, Comitetul de coordonare hotărăşte asupra soartei bunurilor mobile şi imobile ale Asociaţiei, potrivit legii.Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Contact